WIJ DOEN WAAR WE GOED IN ZIJN!
 

Een ieder heeft z’n vak, u produceert elektronica, wij zijn specialist in afvalstoffen. Daar zijn we goed in en dat doen we al jaren. Wij hebben reeds duizenden tonnen materiaal hun weg laten vinden naar een verantwoorde verwerking. In tijden waarin het milieu en veiligheid, terecht, een steeds belangrijkere plaats innemen, hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid. Uw verantwoordelijkheid begint bij het gebruik van grondstoffen tijdens uw productieproces. Er bestaan vele regels die dat proces reguleren. Onze verantwoordelijkheid begint daar waar er afvalstoffen ontstaan: advies, verpakking, transport, inzameling, sortering en uiteindelijk de verwerking van de afvalstoffen. Zowel als bedrijf en als individu moeten wij ervoor zorgen dat onze activiteiten het milieu en onze veiligheid nooit in gevaar brengen. Alleen met dit bewustzijn kunnen we een bedrijfsvoering hanteren die ons een plaats in de toekomst biedt.

 
EEN OERWOUD VAN REGELS
 

Iedereen die afvalstoffen genereert, opslaat, transporteert of verwerkt, heeft te maken met wetgeving. Voor velen zijn deze regels lastig te doorgronden en daarom helpen wij. Het gaat hier om regels zoals vastgelegd in bijvoorbeeld:

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, afgekort tot ADR, d.d. 30 september 1957. Het betreft hier een Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De regels die hieruit voortgekomen zijn, zijn ook op binnenlands vervoer van toepassing. Een aantal zaken is veranderd binnen het ADR. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2003 van toepassing.

Meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II, afgekort tot MJP-GA II, d.d. juni 1997. Het betreft hier een afvalbeheersplan in de zin van Richtlijn 75/442/EEG. Het MJP-GA II heeft tot doel bij te dragen aan: 1) preventie van gevaarlijke afvalstoffen, 2) een lekvrije verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, 3) een zo hoogwaardig mogelijke verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen. Veel wordt wettelijk geregeld binnen de Wet Milieubeheer.

Wij zijn er om u hierbij te helpen en om in veel gevallen u compleet te ontlasten van deze regels. Veel hiervan kunnen wij van u overnemen.

 
 
 
U uw vak, wij het onze!